Over ons


Oudervereniging Basisschool Munstergeleen

De oudervereniging is een officieel bij de Kamer van Koophandel in Maastricht ingeschreven vereniging waarvan alle ouders/verzorgers van de kinderen van Basisschool Munstergeleen vrijwillig lid kunnen zijn, mits zij de (vrijwillige) ouderbijdrage hebben betaald.

Doelstelling

De oudervereniging is een uitvoerend orgaan dat als eerste doelstelling heeft om samen met het team (leerkrachten Basisschool Munstergeleen) activiteiten te organiseren die buiten de reguliere schooltaken vallen, om zodoende de kinderen net iets extra’s te geven.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn de organisatie van het Nazomerpleinfestijn, de carnavalsactiviteit, kerst- en paas-/lenteviering en de schoolreis. Hiernaast wil de oudervereniging ook ondersteuning bieden bij uiteenlopende activiteiten zoals de herfstactiviteit, Sint-Nicolaasviering, sport- en spellendag en excursies. De tweede doelstelling van de oudervereniging is het fungeren als klankbord/doorgeefluik van meningen over de (school)organisatie van de ouders naar directie, team en medezeggenschapsraad. De derde doelstelling is een bijdrage leveren in duurzame middelen (geen leermiddelen).

Organisatie Oudervereniging

Het Bestuur van de oudervereniging bestaat uit de groepsvertegenwoordigers van de afzonderlijke groepen, per groep minimaal 1 afgevaardigde. Het Dagelijks Bestuur bestaat normaliter uit een voorzitter, een 1e en 2e secretaris en een 1e en 2e penningmeester. Het bestuur van de oudervereniging (de groepsvertegenwoordigers, in de volksmond (“de OV“) komt regelmatig bijeen om de gang van zaken te bespreken. De vergaderdata zijn opgenomen in de kalender van deze schoolgids. Tijdens deze vergaderingen is tevens een afvaardiging van het team aanwezig. Er worden kerngroepen gevormd om de verschillende activiteiten te organiseren. In deze kerngroepen zijn teamleden vertegenwoordigd die gezamenlijk met de groepsvertegenwoordigers de activiteiten organiseren. De kerngroep stelt de rode draad vast en houdt de financiering in de gaten. De “trekker” van de kerngroep is een leerkracht. De samenstelling van de kerngroepen wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Bij het organiseren van deze activiteiten is de hulp van ouders vaak onontbeerlijk en deze hulp wordt dan ook regelmatig gevraagd. Doorgaans wordt dit gedaan via een oproep op Isy. In een voorbereidingscomité kunnen (delen van) de te organiseren activiteiten worden uitgewerkt. De samenstelling van het voorbereidingscomité is afhankelijk van de werkzaamheden en de omvang van de activiteit.

Feit is dat het animo om zitting te nemen in het Bestuur van de oudervereniging de laatste jaren minder wordt. Bij een te krappe bezetting kan dit gevolgen hebben voor één of meerdere activiteiten. Wij vragen u daarom te overwegen om zitting te nemen in het Bestuur als groepsvertegenwoordiger.

Financiële middelen

De meeste activiteiten zijn niet kosteloos. Daarom vraagt de oudervereniging een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Maar alleen door betaling van de ouderbijdrage kan aanspraak gemaakt worden op deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten en bent u ook lid van de vereniging. De oudervereniging kan tevens rekenen op een financiële bijdrage van het schoolbestuur. Naast de bovenstaande vaste bijdragen verzorgt de oudervereniging activiteiten waarmee extra geld beschikbaar komt zoals het Nazomerpleinfestijn en Jantje Beton. De verdiensten van deze acties worden besteed aan onder andere een bijdrage aan de kosten voor het schoolkamp van groep 8 en een extra bijdrage aan het activiteitenbudget. Tevens wordt er geld gereserveerd voor duurzame
investeringen. In het verleden is door de oudervereniging in overleg met de school onder andere geïnvesteerd in twee pingpongtafels, twee picknicktafels en kunstgras.

Voldoen aan/van de ouderbijdrage

Door betaling van de ouderbijdrage kunt u rekenen op deelname van uw kind(eren) aan alle genoemde activiteiten. Voor het schooljaar 2014-2015 is een ouderbijdrage van € 25,00 vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage is op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2008 bekrachtigd. De ouderbijdrage voor kinderen die in de loop van het jaar instromen of de school verlaten, wordt naar rato berekend. De wijze van berekening zal aan de ouders worden toegelicht. Er wordt geen korting gegeven bij meerdere kinderen. U wordt verzocht het bedrag over te maken op de ING-rekening van de oudervereniging:

NL46INGB0006364429 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Munstergeleen.

Overschrijvingen dienen altijd voorzien te zijn van de voor- en achternaam van het (de) kind(eren), om welke schooljaar het gaat (in dit geval 2014-2015) en de betreffende groep(en) waarin hij/zij zit(ten). Om deelname van uw kind(eren) aan de activiteiten te waarborgen is het van groot belang dat de ouderbijdrage vóór 1 november 2014 voldaan is. Wanneer, om wat voor reden dan ook, u geen vrijwillige ouderbijdrage wilt of kunt betalen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij (een van de leden van) het Dagelijks Bestuur van de oudervereniging en/of de directie van de school. Het niet betalen van de ouderbijdrage kan leiden tot uitsluitsel van deelname aan activiteiten zoals beschreven in de schoolgids (onder andere schoolkamp en schoolreis). Wanneer u niet aangeeft de ouderbijdrage niet te willen/kunnen betalen, dan gaan we er van uit dat u wel lid wilt zijn van de oudervereniging, met bijbehorende betalingsverplichting en recht op deelname aan de activiteiten. U ontvangt dan ook een herinnering bij niet tijdige betaling. We hopen ook dit jaar weer op de steun van vele ouders te kunnen rekenen, om zo de doelstellingen te bereiken

Ouderbijdrage instromers

Gedurende het schooljaar worden naast alle lessen ook bijzondere schooldagen aangeboden, zoals de herfst- en lenteactiviteiten, de kerstbijeenkomst, een carnavalsfeest en natuurlijk de schoolreis. Al deze activiteiten en nog een paar meer worden grotendeels betaald van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,00 per kind per schooljaar. Een schooljaar duurt in onze berekening 10
maanden; september t/m juni. (juli en augustus zijn zomervakantie) Voor instromers geldt dus een bedrag van € 2,50 per resterende maand van dat schooljaar, vanaf de eerste volle maand
die ze op school zijn.

Dit betekent dus dat een kind, dat start op onze school tussen:

Startdatum op school Betaalperiode Ouderbijdrage
2 september en 1 oktober oktober t/m juni = 9 maanden x € 2,50 € 22,50
2 oktober en 1 november november t/m juni = 8 maanden x € 2,50 € 20,00
2 november en 1 december december t/m juni = 7 maanden x € 2,50 € 17,50
2 december en 1 januari januari t/m juni = 6 maanden x € 2,50 € 15,00
2 januari en 1 februari februari t/m juni = 5 maanden x € 2,50 € 12,50
2 februari en 1 maart maart t/m juni = 4 maanden x € 2,50 € 10,00
2 maart en 1 april april t/m juni = 3 maanden x € 2,50 € 7,50
2 april en 1 mei mei t/m juni = 2 maanden x € 2,50 € 5,00
2 mei en 1 juni juni = 1 maand x € 2,50 € 2,50

(kinderen die starten op de 1e van de maand; dit telt uiteraard als ’n volle maand)

Dit bedrag kan worden overgemaakt door gebruik te maken van onderstaande betaalgegevens:
IBAN: NL46INGB0006364429
BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Oudervereniging Basisschool Munstergeleen
Onder vermelding van: Groep(en) en na(a)m(en) van uw kind(eren) èn het betreffende schooljaar

Wanneer u om welke reden dan ook geen vrijwillige ouderbijdrage wilt of kunt betalen, verzoeken wij u dit kenbaar te
maken bij de voorzitter van de oudervereniging en/of de directie van de school .